Uncaria Form

 10,95

Hitte, bloed deficiëntie, rising Yang, hoofdpijn door stress.

Zhen Yang Gou Teng Pian

Indicaties: Hitte, bloed deficiëntie, rising Yang, hoofdpijn door stress.

Werking: klaart Hitte en voedt Bloed en tonifieert Yang

Gebruik: 3 x 2 tabletten per dag, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd.

Inhoud: 60 tabletten

Ingrediënten: Gou Teng (Ramulus cum Uncis Uncariae), Ye Jiao Teng (Caulis Polyfoni Multiflori), Sang Ji Sheng (Herba Taxilli), Niu Xi (Rx. Achyranthis), Du Zhong (Cortex Eucommiae) , Yi Mu Cao (Herba Leonuri), Huang Qin (Radix Scutellariae), Fu Ling (Poria), Zhi Zi (Fructus Gardeniae), Shi jue Ming (Concha Haliotidis), Fu Liao.

Gereltateerde producten